รับจำนอง ขายฝาก ไถ่ถอน บ้าน ที่ดิน คอนโดฯ อาคารพาณิชย์ รับเงินในวันเดียวจบ ยินดีให้คำปรึกษาฟรี T.065-924-2464                                                                                                                                                                                                                                                   


 

 

       บุคคลธรรมดา

 1. โฉนดที่ดิน,นส.๓ ก หรือหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด
 2. บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ
 3. ทะเบียนบ้าน
 4. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล
 5. ทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่า
 6. มรณบัตรคู่สมรส
 7. หนังสือยินยอมให้ทำนิติกรรมของคู่สมรส
 8. ถ้ามีการแปลงสัญชาติ ให้นำหลักฐานการแปลงสัญชาติมาแสดง
 9. ใบคำขอบ้านเลขที่ (ในกรณีที่ไม่ได้เป็นบ้านจัดสรร)
 10. ใบขออนุญาติปลูกสร้าง(ในกรณีที่เป็นอาคาร,ตึกแถวที่ปลูกสร้างเอง มิใช่จัดสรร)
 11. ใบปลอดหนี้,ใบปลอดค่าสาธาณูปโภค อันได้แก่ ค่าส่วนกลาง ค่าน้ำ ค่าไฟ (ในกรณีเป็นอาคารชุด,คอนโดฯเท่านั้น)

 


 นิติบุคคล

 1. โฉนดที่ดิน , นส.๓ ก หรือ หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด 
 2. บัตรประชาชน ของกรรมการผู้มีอำนาจทำการแทนนิติบุคล
 3. ทะเบียนบ้าน ของกรรมการผู้มีอำนาจทำการแทนนิติบุคคล
 4. หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล
 5. ข้อบังคับของนิติบุคคล
 6. หนังสือบริคณห์สนธิ และวัตถุประสงค์
 7. บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ของนิติบุคคลไทยที่ถือหุ้นในบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชน จำกัด
 8. แบบรับรองรายการจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วน กรณีห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือห้างหุ้นส่วนสามัญที่จดทะเบียนแล้ว
 9. เอกสารรายงานการประชุมนิติบุคคล
 10. ใบคำขอบ้านเลขที่ (ในกรณีที่ไม่ได้เป็นบ้านจัดสรร)
 11. ใบขออนุญาติปลูกสร้าง(ในกรณีที่เป็นอาคาร,ตึกแถวที่ปลูกสร้างเอง มิใช่จัดสรร)
 12. ใบปลอดหนี้,ใบปลอดค่าสาธาณูปโภค อันได้แก่ ค่าส่วนกลาง ค่าน้ำ ค่าไฟ (ในกรณีเป็นอาคารชุด,คอนโดฯเท่านั้น)

 


    ในการไปทำธุรกรรมที่สำนักงานกรมที่ดิน กรุณาเตรียมเอกสารไปให้ครบเพื่อท่านจะได้ไม่เสียเวลาค่ะ(และกรุณาถ่ายสำเนาเอกสารเตรียมไว้เลย เพราะที่สำนักงานกรมที่ดินจะเสียค่าถ่ายเอกสารแพงกว่าทั่วไป และต้องไปเสียเวลาต่อคิวด้วยนะค่ะ     


 

   


 

หน่วยงานต่างๆ

กรมที่ดิน

กรมการปกครอง

กรมธนารักษ์

กรมโยธาธิการผังเมือง

กรมสรรพากร

กรมบังคับคดี

กรมการขนส่ง

กรมบัญชีกลาง

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

กรมอุตุนิยมวิทยา

สภาทนายความ

สถาบันคุ้มครองเงินฝาก

เว็บน่าสนใจ

หนังสือพิมพ์ออนไลน์

ค้นหาเบอร์โทรศัพท์

สถาบันการศึกษา

การเคหะแห่งชาติ

การไฟฟ้านครหลวง

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

การประปานครหลวง

การประปาส่วนภูมิภาค

การท่องเที่ยว(ททท.)

สนง.ประกันสังคม

Link

 


     
Copyright 2019 by baannut.com จำนอง ขายฝาก จำนองบ้าน รับจำนองรับขายฝากบ้าน ขายฝากที่ดิน รับซื้อบ้าน รับซื้อที่ดิน รับไถ่ถอนบ้าน รับจำนองบ้านที่ดิน จำนองขายฝาก รับเงินสดทันทีใน1วัน ผ่านนายทุนโดยตรง ยินดีให้คำปรึกษาฟรี Line.baannut99 โทร.065-924-2464 คุณณัฐ

.

บริการรับขายฝาก จำนองบ้าน จำนองที่ดิน รับจำนองรับขายฝากบ้าน ขายฝากที่ดิน รับซื้อบ้าน รับซื้อที่ดิน รับไถ่ถอนบ้าน รับจำนองบ้านที่ดิน จำนองขายฝาก รับซื้อฝาก รับจัดสินเชื่อบ้าน รับปรึกษาเรื่องกู้ซื้อบ้าน ยินดีให้คำปรึกษาฟรี โทร.092-897-4546