รับจำนองบ้านที่ดิน


รับจำนองบ้าน รับจำนองที่ดิน จำนอง ขายฝาก เปลี่ยนมือ ไถ่ถอน  รับเงินสดทันทีใน1วัน  ยินดีให้คำปรึกษาฟรี 

       


" ที่ดินยกให้หลวงแล้วเรียกคืนได้ไหม "

     


ปัญหาเกี่ยวกับ ที่ดินสาธารณะ ใช่จะมีแค่ประเด็น การบุกรุกของประชาชนของเพียงเดียว ในทางตรงข้าม หลายกรณีกลับกลายเป็นว่า ประชาชนหรือเอกชนมอบที่ดินของตัวเอง ให้เป็นสาธารณะหรือเป็นของหลวง แต่เกิดความผิดพลาด เช่น บริจาคหรือยกให้เพื่อสร้างสถานีตำรวจ แต่ปรากฏทางราชการไปสร้างที่อื่นแทน หรือตั้งใจจะจดทะเบียนเป็นถนนส่วนบุคคล แต่สำนักงานที่ดินให้โอนเป็นถนนสาธารณะ เป็นต้น

เหล่านี้ เป็นเรื่องที่เจ้าของที่ดินจำนวนไม่น้อย กำลังประสบและมีปัญหา อยากทราบวิธีการแก้ไข,ขอให้ที่ดินกลับมาเป็นของตัวเองหรือส่วนตัว ได้หรือไม่, หรือต้องทำอย่างไร?

เกี่ยวกับประเด็นข้างต้น ขอยกตัวอย่างแนววินิจฉัยที่เคยว่า “การอุทิศที่ดินให้เป็นที่สาธารณะประโยชน์ เพียงแต่เจ้าของกรรมสิทธิ์แสดงเจตนาให้ปรากฏโดยตรงหรือโดยปริยายว่าได้อุทิศเป็นที่สาธารณะ ที่ดินนั้นก็ตกเป็นที่สาธารณะประโยชน์ทันที เว้นแต่การโอนจะทำไปโดยผิดพลาดคลาดเคลื่อนหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายโดยมีหลักฐานชัดแจ้ง”

ส่วนผลของการเป็นสาธารณะสมบัติของแผ่นดินนั้น ก็คือ ไม่อาจจะโอนให้แก่กันได้ ทั้งนี้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1305

ดังนั้น หากท่านได้ยกที่ดินของตนเป็นที่สาธารณะแล้ว จะไม่สามารถขอให้กลับมาเป็นของตนได้เช่นเดิม ยกเว้นมีความผิดพลาดในการโอนหรือการยกให้ ซึ่งต้องสามารถพิสูจน์หลักฐานข้อเท็จจริงให้เห็นได้

นอกจากนี้ยังมีกรณีอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับที่ดินสาธารณะ ก็คือ กรณีที่ที่ดินส่วนบุคคล ทางการเวนคืนบางส่วนเพื่อตัดถนนสาธารณะ ซึ่งหลังการก่อสร้างถนนและเปิดใช้ ปรากฏมีบุคคลเข้าไปจับจองครอบครองทางเท้าปลูกสร้างร้านค้าตลอดแนวถนน ปิดปังที่ดินของท่าน

กรณีเช่นนี้ บุคคลเหล่านั้นจะอ้างที่ปลูกสร้างบนที่ดินหลวงไม่ได้ เนื่องจากทางสาธารณะประโยชน์นั้น ประชาชนทั่วไปมีสิทธิใช้ประโยชน์ร่วมกันก็จริง แต่หากผู้ใดปลูกโรงเรือนบนทางสาธารณะหรือถนนหลวงปิดกั้นที่ดินและบ้านเรือนของผู้อื่น(ที่ดินติดถนนสาธารณะ) และเป็นเหตุให้เจ้าของที่ดินและบ้านเรือนดังกล่าวไม่อาจใช้ประโยชน์ตามปกติ เจ้าของที่ดินและบ้านเรือนดังกล่าวได้รับความเสียหายเป็นพิเศษ จึงมีสิทธิฟ้องให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออกไปได้

อย่างไรก็ตาม เกี่ยวกับที่ดินสาธารณะประโยชน์นั้น โดยส่วนใหญ่ปัญหาที่เกิดขึ้นคือ การบุกรุก จึงอยากแนะนำหรือเตือนไปยังท่านเจ้าของที่ดินทั้งหลาย แม้ว่าที่ดินของท่านนั้นจะมีหลักฐานเป็นโฉนดที่ดิน หรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์หรือไม่มีหลักฐานใด ๆ ก็ตาม ถ้าเจ้าของที่ดินผู้มีสิทธิครอบครอง ปล่อยให้ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกันติดต่อกันมาเป็นเวลานาน โดยไม่ได้หวงห้ามหรือสงวนสิทธิ ที่ดินนั้นอาจตกเป็นสาธารณะสมบัติของแผ่นดิน จึงเป็นเรื่องที่ท่านต้องสอดส่องดูแลและรักษาสิทธิ์ของตัวเองไว้ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในภายหน้า

..............................................................................................................................................
Tip
“เพียงแต่เจ้าของกรรมสิทธิ์ประสงค์จะอุทิศที่ดินให้เป็นทางสาธารณะ เมื่อได้ลงนามในหนังสืออุทิศที่ดินแล้ว ที่ดินจะตกเป็นของทางราชการทันที แม้จะยังไม่ได้จดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่”

 

 

ที่มา:www.home.co.th

 


 หน่วยงานต่างๆ

 
กรมที่ดิน
 

กรมการปกครอง

 

กรมธนารักษ์

 
กรมโยธาธิการผังเมือง
 

กรมสรรพากร

 

กรมบังคับคดี

 

กรมการขนส่ง

 

กรมบัญชีกลาง

 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

 

กรมอุตุนิยมวิทยา

 

สภาทนายความ

 

สถาบันคุ้มครองเงินฝาก

เว็บน่าสนใจ

 

หนังสือพิมพ์ออนไลน์

 

ค้นหาเบอร์โทรศัพท์

 

สถาบันการศึกษา

 

การเคหะแห่งชาติ

 

การไฟฟ้านครหลวง

 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

 

การประปานครหลวง

 

การประปาส่วนภูมิภาค

 

การท่องเที่ยว(ททท.)

 

สนง.ประกันสังคม

Link

 


     
Copyright 2020 by baannut.com จำนอง ขายฝาก จำนองบ้าน รับจำนองรับขายฝากบ้าน ขายฝากที่ดิน รับซื้อบ้าน รับซื้อที่ดิน รับไถ่ถอนบ้าน รับจำนองบ้านที่ดิน จำนองขายฝาก รับเงินสดทันทีใน1วัน ผ่านนายทุนโดยตรง ยินดีให้คำปรึกษาฟรี Line.baannut99 โทร.065-924-2464 คุณณัฐ

.

บริการรับขายฝาก จำนองบ้าน จำนองที่ดิน รับจำนองรับขายฝากบ้าน ขายฝากที่ดิน รับซื้อบ้าน รับซื้อที่ดิน รับไถ่ถอนบ้าน รับจำนองบ้านที่ดิน จำนองขายฝาก รับซื้อฝาก รับจัดสินเชื่อบ้าน รับปรึกษาเรื่องกู้ซื้อบ้าน ยินดีให้คำปรึกษาฟรี โทร.092-897-4546