รับจำนอง ขายฝาก ไถ่ถอน บ้าน ที่ดิน คอนโดฯ อาคารพาณิชย์ รับเงินในวันเดียวจบ ยินดีให้คำปรึกษาฟรี T.062-963-9874                                                                                                                                                                                                                                                   


การวางทรัพย์

การวางทรัพย์ คือ การชำระหนี้อย่างหนึ่ง ซึ่งผลของการวางทรัพย์จะทำให้ลูกหนี้หลุดพ้นจากการเป็นหนี้ โดยเมื่อผู้วางทรัพย์ได้นำเงิน หรือนำทรัพย์อันเป็นวัตถุแห่งหนี้มาวางต่อสำนักงานวางทรัพย์ซึ่งมีเขตอำนาจตามกฎหมาย หนี้นั้นจะเป็นอันระงับไป ส่งผลให้ผู้วางทรัพย์ซึ่งเป็นลูกหนี้ไม่ตกเป็นผู้ผิดนัด ไม่ต้องเสียดอกเบี้ยในระหว่างผิดนัด ไม่ต้องถูกริบมัดจำ เบี้ยปรับ และไม่ต้องรับผิดในค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายอันเกิดแต่การไม่ชำระหนี้ ตัวอย่างเช่น ในกรณีสัญญาเช่าซื้อ ก็ไม่ต้องถูกผู้ให้เช่าซื้อยึดทรัพย์สินที่เช่าซื้อคืน หรือในกรณีสัญญาขายฝาก ทรัพย์สินซึ่งขายฝากจะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้วางทรัพย์ซึ่งเป็นผู้ไถ่ตั้งแต่เวลาที่ผู้ไถ่ได้วางทรัพย์อันเป็นสินไถ่หรือในกรณีสัญญากู้ยืมเงิน ผู้วางทรัพย์ซึ่งเป็นผู้กู้ก็ไม่ต้องรับผิดในดอกเบี้ยในระหว่างที่เจ้าหนี้ผิดนัด เป็นต้น

ผลของการวางทรัพย์

1. ลูกหนี้เป็นอันหลุดพันจากหนี้ที่ต้องชำระ ตามมาตรา 331 ไม่ตกเป็นผู้ผิดนัดและไม่ต้องเสียดอกบี้ยให้แก่เจ้าหนี้หลังจากวันที่ลูกหนี้วางทรัพย์
2. เจ้าหนี้มีสิทธิมารับทรัพย์ที่วาง ภายใน 10 ปี นับแต่ได้รับคำบอกกล่าวการวางทรัพย์ หากเจ้าหนี้ไม่มารับ สิทธิของเจ้าหนี้เหนือทรัพย์ที่วางเป็นอันระงับไป ตามมาตรา 339
3. ในกรณีขายฝาก ให้ทรัพย์สินซึ่งขายฝากตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ไถ่ ตั้งแต่เวลาที่ผู้ไถ่ได้วางทรัพย์อันเป็นสินไถ่ ตามมาตรา 492 วรรคแรก ดังนั้น ดอกผลอันเกิดแต่ทรัพย์สินซึ่งขายฝากย่อมตกแก่ผู้ไถ่ทันทีตั้งแต่เวลาที่ผู้ไถ่ได้วางทรัพย์อันเป็นสินไถ่
4. เมื่อเจ้าหนี้มารับเงินแล้ว ผู้วางทรัพย์ต้องมารับค่าใช้จ่ายที่วางประกันไว้คืน หากผู้วางทรัพย์ไม่มารับคืนภายใน 1 เดือน เงินค่าใช้จ่ายวางประกันจะส่งเป็นรายได้แผ่นดิน


เหตุที่จะมาขอวางทรัพย์ได้ มี 6 กรณี

เจ้าหนี้บอกปัดไม่ยอมรับชำระหนี้ คือ ต้องมีการขอปฏิบัติการชำระหนี้โดยชอบตามที่กล่าวแล้วในมาตรา 330 แต่เจ้าหนี้บอกปัดหรือปฏิเสธไม่ยอมรับชำระหนี้ ลูกหนี้ย่อมวางทรัพย์ได้

ตัวอย่าง ก. เป็นลูกหนี้จะต้องส่งมอบม้าให้แก่ ข. ในวันที่ 1 เมษายน 2547 ครั้นถึงกำหนด ก. นำม้านั้นไปส่งมอบแก่ ข. ตามที่ตกลงกันไว้ แต่ ข. ปฏิเสธไม่ยอมรับมอบม้านั้น ดังนี้ ก. จะหลุดพ้นจากหนี้ได้ก็โดยนำม้านั้นไปวาง ณ สำนักงานวางทรัพย์

ตัวอย่าง ก. ทำสัญญาเช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างกับ ข. มีกำหนดระยะเวลาเช่า 30 ปี โดยทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนการเช่าโดยถูกต้อง ต่อมา ข. ผู้ให้เช่าต้องการเลิกสัญญาก่อนครบกำหนดระยะเวลาเช่า จึงปฏิเสธไม่ยอมรับค่าเช่า ดังนี้ ก. อาจนำเงินค่าเช่าไปวาง ณ สำนักงานวางทรัพย์ได้

เจ้าหนี้ไม่สามารถจะรับชำระหนี้ได้ คือ ถ้าเจ้าหนี้ไม่สามารถจะรับชำระหนี้ได้ไม่ว่ากรณีจะเป็นอย่างไรก็ตาม เช่น ตกเป็นผู้ไร้ความสามารถ, เจ้าหนี้ไปต่างประเทศ, เจ้าหนี้ป่วยหนัก เป็นต้น ลูกหนี้ก็อาจวางทรัพย์ได้

ตัวอย่าง ก. เป็นลูกหนี้จะต้องส่งมอบม้าแก่ ข. ในวันที่ 1 เมษายน 2547 ครั้นถึงกำหนด ข. เดินทางไปต่างประเทศ โดยมิได้มอบหมายให้ใครเป็นผู้รับชำระหนี้แทน ดังนี้ ก. จะหลุดพ้นจากหนี้ได้ก็โดยนำม้านั้นไปวาง ณ สำนักงานวางทรัพย์ ตามมาตรา 333

ตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 232, มาตรา 302, มาตรา 631, มาตรา 679, มาตรา 754, มาตรา 772, มาตรา 947

เมื่อผู้ชำระหนี้ไม่สามารถจะหยั่งรู้ถึงสิทธิหรือไม่รู้ตัวเจ้าหนี้ได้แน่นอน โดยไม่ใช่เป็นความผิดของตน

ตัวอย่าง ก. มีเงินฝากอยู่ที่ธนาคาร 100,000 บาท ต่อมา ก. ตาย มีผู้มาอ้างว่าเป็นทายาทขอรับเงินของ ก. จากธนาคารหลายรายด้วยกัน ซึ่งธนาคารไม่สามารถจะทราบได้ว่าผู้ใดเป็นทายาทที่แท้จริง หรือผู้ใดมีสิทธิรับมรดกของ ก. เช่นนี้ ธนาคารอาจนำเงิน 100,000 บาท ไปวางไว้ ณ สำนักงานวางทรัพย์เพื่อประโยชน์แก่เจ้าหนี้ คือ ทายาทผู้มีสิทธิได้รับมรดกของ ก. ได้

ตัวอย่าง ก. ทำสัญญาเช่าซื้อรถยนต์กับบริษัทเงินทุนแห่งหนึ่งซึ่งต่อมาได้เลิกกิจการ ก. มีความประสงค์จะชำระเงินค่าเช่าซื้อรถยนต์แต่ไม่สามารถจะหยั่งรู้ถึงสิทธิของเจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิได้รับชำระหนี้ ดังนี้ ก. อาจนำเงินค่าเช่าซื้อรถยนต์ไปวางไว้ ณ สำนักงานวางทรัพย์ได้


ตัวอย่าง พนักงานสอบสวนได้ยึดรถยนต์ของผู้ตายเป็นของกลางในคดีอาญา เมื่อการสอบสวนเสร็จมีผู้มาอ้างเป็นทายาทหลายรายมาขอรับคืนของกลาง พนักงานสอบสวนไม่ทราบว่าผู้ใดเป็นผู้มีสิทธิได้รับคืน กรณีต้องด้วยบทบัญญัติมาตรา 331 ว่าลูกหนี้ไม่สามารถจะหยั่งรู้ถึงสิทธิหรือไม่รู้ตัวเจ้าหนี้ได้แน่นอนโดยมิใช่ความผิดของพนักงานสอบสวน พนักงานสอบสวนจึงอาจนำรถยนต์ของกลางมาวางทรัพย์ ณ สำนักงานวางทรัพย์ได้

ตามกฎหมายอื่น พระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530 มาตรา 31 บัญญัติว่า “ในการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ถ้าจะต้องมีการวางเงินค่าทดแทนไม่ว่าเนื่องในกรณีใดๆ ให้กระทำโดยการนำเงินไปวางต่อศาลหรือสำนักงานวางทรัพย์หรือฝากไว้กับธนาคารออมสินในชื่อของผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนโดยแยกฝากเป็นบัญชีเฉพาะราย ในการนี้ถ้ามีดอกเบี้ยหรือดอกผลใดเกิดขึ้นเนื่องจากการฝากเงินนั้น ให้ตกเป็นสิทธิแก่ผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนนั้นด้วย”

ตามคำสั่งศาล การคุ้มครองประโยชน์ของคู่ความในระหว่างการพิจารณาของศาลหรือเพื่อบังคับตามคำพิพากษา ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 264


ทรัพย์สินที่สามารถวางทรัพย์ได้อาจเป็นตัวเงิน หรือทรัพย์อันเป็นวัตถุแห่งหนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง เว้นแต่โดยสภาพของทรัพย์เป็นสิ่งที่ไม่ควรแก่การวาง ดังนั้นทรัพย์สินที่อาจนำมาวางทรัพย์ได้ มีดังนี้ 

-  อสังหาริมทรัพย์ 
-  สังหาริมทรัพย์ เช่น รถยนต์ เงินสด เช็ค ดร๊าฟท์ หรือตั๋วเงิน เป็นต้น ในกรณีที่วางทรัพย์เป็นเช็ค แคชเชียร์เช็ค ตั๋วแลกเงิน ให้สั่งจ่ายกองคลัง กรมบังคับคดี หรือสำนักงานบังคับคดีจังหวัดที่วางทรัพย์ ในกรณีวางทรัพย์ด้วยเช็ค หากเรียกเก็บเงินไม่ได้ จะถือว่าไม่มีการวางทรัพย์ไว้เลย

ทรัพย์อันเป็นวัตถุแห่งการชำระหนี้ไม่ควรแก่การจะวาง มาตรา 336 ได้บัญญัติไว้มี 3 ประการ ดังนี้
 

-  สภาพทรัพย์ที่ไม่ควรแก่การวางไว้ เช่น สิ่งของใหญ่โต ตึกรามบ้านช่อง เครื่องจักรขนาดใหญ่ 
-  โดยสภาพของทรัพย์เป็นที่พึงวิตกได้ว่า ทรัพย์นั้นเกือบจะเสื่อมเสีย หรือทำลาย หรือบุบสลายได้ในระหว่างที่วางไว้ เช่น ของสดต่าง ๆ และผลไม้ เป็นต้น 
-  ทรัพย์ที่วางไว้จะเสียค่ารักษาแพงเกินควร เช่น ของราคาถูก ๆ ขืนเอาไปวางไว้ก็จะเสียค่ารักษาแพงกว่าราคาของเสียอีก


การวางทรัพย์ต้องวาง ณ สำนักงานวางทรัพย์ประจำตำบลที่จะต้องชำระหนี้ ถ้าไปวางไว้ ณ ที่อื่นก็อาจไม่มีผล และอาจถูกปฏิเสธไม่ยอมรับก็ได้ ดังนั้นผู้วางทรัพย์จึงต้องวางทรัพย์ให้ถูกต้อง ณ สถานที่ที่จะต้องชำระหนี้ ดังนี้ 

1. เมื่อมีการแสดงเจตนาไว้โดยเฉพาะเจาะจงว่าจะพึงชำระหนี้ ณ สถานที่ใด ก็ให้ชำระหนี้ ณ สถานที่ที่ได้ตกลงกัน 
2. เมื่อมิได้มีการแสดงเจตนาไว้โดยเฉพาะเจาะจงว่าจะพึงชำระหนี้ ณ สถานที่ใด หากจะต้องส่งมอบทรัพย์เฉพาะสิ่ง ให้ส่งมอบ ณ สถานที่ซึ่งทรัพย์นั้นได้อยู่ในเวลาเมื่อก่อหนี้นั้น 
3. หนี้อื่น ๆ และมิได้มีการแสดงเจตนาไว้โดยเฉพาะเจาะจงว่าจะพึงชำระหนี้ ณ สถานที่ใด ให้ชำระหนี้ ณ ภูมิลำเนาของเจ้าหนี้


ผู้มีสิทธิวางทรัพย์ มีดังนี้ 

- ลูกหนี้ 
- ผู้รับมอบอำนาจลูกหนี้ 
- บุคคลภายนอกที่เต็มใจชำระหนี้แทนลูกหนี้เว้นแต่สภาพแห่งหนี้ไม่เปิดช่องให้บุคคลภายนอกชำระแทนได้ หรือขัดกับเจตนาที่คู่กรณีแสดงไว้และจะต้องไม่เป็นการฝืนใจหรือขัดใจลูกหนี้


เอกสาร/หลักฐานประกอบการขอวางทรัพย์

บัตรประจำตัวประชาชนหรือหลักฐานอื่นใดที่ทางราชการออกให้ (มีรูปถ่าย)

กรณีมอบอำนาจ
- หนังสือมอบอำนาจติดอากรตามกฎหมาย
- บัตรประจำตัวประชาชนหรือหลักฐานอื่นใดที่ทางราชการออกให้ (มีรูปถ่าย) ผู้มอบ 
- บัตรประจำตัวประชาชนหรือหลักฐานอื่นใดที่ทางราชการออกให้ (มีรูปถ่าย) ผู้รับมอบ


กรณีไม่มอบอำนาจ
- หนังสือรับรองการจดทะเบียนซึ่งนายทะเบียนรับรองเรียบร้อยแล้ว

หลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการวางทรัพย์ในเรื่องนั้นๆ
ถ้าวางตามสัญญาประนีประนอมยอมความของศาล
* ให้แสดงคำพิพากษาตามยอมที่เจ้าหน้าที่ของศาลรับรอง *
ถ้าวางตามสัญญาประนีประนอมยอมความของศาล
* แสดงสัญญาเช่า *
* สำเนาเช่าและรับรองสำเนาถูกต้อง *
ถ้าวางตามสัญญาขายฝาก
* สัญญาขายฝาก *
* สำเนาสัญญาขายฝากและรับรองสำเนาถูกต้อง *
ถ้าวางตามสัญญาเช่าซื้อ
* สัญญาเช่าซื้อ *
* สำเนาสัญญาเช่าซื้อและรับรองสำเนาถูกต้อง *
ถ้าวางตามสัญญาจำนอง (ไถ่ถอน)
* สัญญาจำนอง *
* สำเนาสัญญาจำนองและรับรองสำเนาถูกต้อง *


ค่าธรรมเนียมในการวางทรัพย์

- ผู้ยื่นคำร้องขอวางทรัพย์ต้องวางค่าใช้จ่าย 300 บาท 
- ผู้ยื่นคำร้องขอวางทรัพย์ต้องวางเงินตามจำนวนที่จะมีการวางทรัพย์

*** เมื่อเจ้าพนักงานมีคำสั่งรับวางทรัพย์แล้วเท่านั้น ซึ่งต้องผ่านขั้นตอนการสอบสวนก่อน ***

ที่มา:กรมบังคับคดี

 


 

สถาบันการเงิน

ธนาคารกสิกรไทย

 ธนาคารกรุงเทพ

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

ธนาคารกรุงไทย

ธนาคารไทยพาณิชย์

ธนาคารธนชาต

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย

ธนาคารออมสิน

 ธนาคารทหารไทย

 ธนาคารยูโอบี

 ธนาคารเกียรตินาคิน

 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารอิสลาม

 ธนาคารไทยเครดิต

 ธนาคารแลนด์แอนด์เฮาส์

 ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ไทย

 ธนาคารทิสโก้

 ธนาคารซิตี้แบงก์

ธนาคารซีไอบีซีไทย

หน่วยงานต่างๆ

กรมที่ดิน

กรมการปกครอง

กรมธนารักษ์

กรมโยธาธิการผังเมือง

กรมสรรพากร

กรมบังคับคดี

กรมการขนส่ง

กรมบัญชีกลาง

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

กรมอุตุนิยมวิทยา

สภาทนายความ

สถาบันคุ้มครองเงินฝาก

เว็บน่าสนใจ

หนังสือพิมพ์ออนไลน์

ค้นหาเบอร์โทรศัพท์

สถาบันการศึกษา

การเคหะแห่งชาติ

การไฟฟ้านครหลวง

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

การประปานครหลวง

การประปาส่วนภูมิภาค

การท่องเที่ยว(ททท.)

สนง.ประกันสังคม

Link

 


     
Copyright 2006 by baannut.com จำนอง ขายฝาก จำนองบ้าน รับจำนองรับขายฝากบ้าน ขายฝากที่ดิน รับซื้อบ้าน รับซื้อที่ดิน รับไถ่ถอนบ้าน รับจำนองบ้านที่ดิน จำนองขายฝาก รับเงินสดทันทีใน1วัน ผ่านนายทุนโดยตรง ยินดีให้คำปรึกษาฟรี โทร.087-455-9629 คุณณัฐ

.

บริการรับขายฝาก จำนองบ้าน จำนองที่ดิน รับจำนองรับขายฝากบ้าน ขายฝากที่ดิน รับซื้อบ้าน รับซื้อที่ดิน รับไถ่ถอนบ้าน รับจำนองบ้านที่ดิน จำนองขายฝาก รับซื้อฝาก รับจัดสินเชื่อบ้าน รับปรึกษาเรื่องกู้ซื้อบ้าน ยินดีให้คำปรึกษาฟรี โทร.08-6378-2116