รับจำนอง ขายฝาก ไถ่ถอน บ้าน ที่ดิน คอนโดฯ อาคารพาณิชย์ รับเงินในวันเดียวจบ ยินดีให้คำปรึกษาฟรี T.065-924-2464                                                                                                                                                                                                                                                   


การวางทรัพย์
 
 
การวางทรัพย์ คือ การชำระหนี้ที่กฏหมายกำหนดขึ้นเมื่อการชำระหนี้มีอุปสรรคอันเกิดจากตัวเจ้าหนี้โดยผู้วางทรัพย์ได้นำเงินหรือทรัพย์ที่เป็นวัตถุแห่งหนี้ไปวาง ณ สำนักงานวางทรัพย์ ซึ่งผลของการวางทรัพย์ทำให้ลูกหนี้หลุดพ้นจากหนี้ ไม่ตกเป็นผู้ผิดนัด ผิดสัญญา ไม่ต้องเสียดอกเบี้ย ค่าเสียหาย ค่าสินไหมทดแทน หรือเบี้ยปรับ และเจ้าหนี้จะร้องต่อศาลให้บังคับชำระหนี้ไม่ได้ การไถ่ถอนการขายฝาก โดยการวางทรัพย์ทำให้ได้กรรมสิทธิ์กลับคืนมาสู่ผู้วางทรัพย์
 
เหตุที่จะมาขอวางทรัพย์มีดังนี้
 
1.เจ้าหนี้บอกปัดหรือปฎิเสธไม่ยอมรับชำระหนี้โดยปราศจากมูลเหตุอันอ้างตามกฏหมายได้ เข่น ผู้ให้เช่าได้ทำสัญญาเช่ามีกำหนด 30 ปี โดยได้จดทะเบียนถูกต้องตามกฏหมายที่สำนักงานที่ดิน ซึ่งมีผลพูกพันคู่สัญญาตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา แต่ต่อมาผู้ให้เช่าอยากจะเลิกสัญญาก่อนครบกำหนดที่ระบุไว้ในสัญญา จึงปฏิเสธไม่ยอมรับค่าเช่าหรือจะขอขึ้นเงินค่าเช่าโดยไม่มีเหตุอันจะอ้างได้ตามกฏหมาย เพื่อผู้ให้เช่าจะถือเอาเป็นเหตุบอกเลิกสัญญาเช่า
 
2.เจ้าหนี้ไม่สามารถรับชำระได้ เช่น เจ้าหนี้ไปต่างจังหวัด หรือ ต่างประเทศ หรือหาตัวเจ้าหนี้ไม่พบ หรือต้องขังอยู่ในเรือนจำ
 
3.ลูกหนี้ไม่สารถหยั่งรู้สิทธิของเจ้าหนี้ หรือรู้ตัวเจ้าหนี้ได้แน่นอน เช่นลูกหนี้ไปทำสัญญาเช่ากับ นาง ก. ต่อมา นาง ก. ตาย ทายาท นาง ก. ต่างเรียกร้องให้ลูกหนี้ชำระค่าเช่าให้แก่ตตน โดยอ้างว่าตนมีสิทธิในการรับเงินค่าเช่า ลูกหนี้จึงไม่อาจหยั่งรู้ได้ว่าจะต้องชำระหนี้กับใครระหว่างทายาท
 
*ตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เช่น  มาตรา 492 การไถ่ถอนการขายฝากโดยนำเงินค่าไถ่ถอนมาวางทรัพย์ และสละสิทธิถอนการวาง หรือมาตรา  232, 302, 631, 679,  754, 947 เป็นต้น
*ตามบทบัญญัติแห่งกฏหมายอื่น เช่น การวางเงินทดแทนตามพระราชบัญญัติเวนคืน พ.ศ.  2530
*ตามคำสั่งศาล เช่น การคุ้มครองชั่วคราวตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง  มาตรา  264
 
ผู้มีสิทธิวางทรัพย์ มีดังนี้
 
1.ลูกหนี้
 
2.ผู้รับมอบอำนาจลูกหนี้
 
3.บุคคลภายนอกที่เต็มใจชำระหนี้แทนลูกหนี้เว้นแต่สภาพแห่งหนี้ไม่เปิดช่องให้บุคคลภายนอกชำระแทนได้ หรือขัดกับเจตนาที่คู่กรณีแสดงไว้และจะต้องไม่เป็นการฝืนใจหรือขัดใจลูกหนี้
 
สำนักงานวางทรัพย์(ที่รับวางทรัพย์)
  • ในส่วนกลาง  สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร1-6
     
  • ในส่วนกลาง  สำนักงานบังคับคดีทั่วประเทศ
 
ทรัพย์อะไรที่วางได้
 
1.เงินสด
 
2.แคชเชียร์เช็คของธนาคารในส่วนกลาง (กทม.) สั่งจ่ายสำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร1-6ในกรณีวางทรัพย์ในส่วนภูมิภาคให้สั่งจ่ายในนามสำนักงานบังคับคดีจังหวัดนั้นๆ
 
3.ทรัพย์ที่เป็นวัตถุแห่งหนี้ และสามารถส่งมอบกันได้ตามกฏหมาย เช่น รถยนต์ ตู้เย็น สร้อยทอง แหวนเพชร
 
ทรัพย์ที่ไม่ควรวาง
 
1.สภาพทรัพย์ไม่ควรแก่การวาง หรือเป็นที่พึงวิตกว่าทรัพย์นั้นต่อไปจะเสื่อมเสียหรือทำลายหรือบุบสลายได้ เช่น น้ำแข็งที่สลักเป็นรูปต่างๆ เพื่อความสวยงามในงานสมรส
 
2.มีค่ารักษาทรัพย์แพงเกินควร
 
3.ตึกแถว โรงแรม คอนโดมิเนียม เครื่องจักร หรือทรัพย์ที่ขนย้ายไม่สะดวก หรือน้ำมันหรือวัตถุไวไฟ เป็นต้น
 
วิธีปฏิบัติและหน้าที่ของผู้วางทรัพย์มีดังนี้
 
1.เขียนคำร้องขอวางทรัพย์ตามแบบ ว.1 หากมอบอำนาจให้บุคคลอื่นวางทรัพย์แทนต้องทำใบมอบอำนาจตามแบบ ว.4
 
2.แสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือหลักฐานอื่นใดที่ราชการออกให้(มีรูปถ่าย)
 
3.กรณีมอบอำนาจ ยื่นใบมอบอำนาจตามแบบ ว.4 ติดอากรตามกฏหมายกำหนด พร้อมบัตรประจำตัวประชาชนหรือหลักฐานอื่นที่ราชการออกไห้ (มีรูปถ่าย) ทั้งของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ
 
4.กรณีเป็นนิติบุคคลให้นำหนังสือรับรองการจดทะเบียนรับรองไม่เกิน 1เดือนมาแสดงด้วย
 
5.แนบแบบรับรองรายการทะเบียนราษฏร(ท.ร.14/1)หรือหนังสือรับรองฐานะนิติบุคคลของเจ้าหนี้รับรองไม่เกิน 1 เดือน
 
6.หลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการวางทรัพย์ในเรื่องนั้นๆมาแสดง เช่น
  • ถ้าวางตามสัญญาประนืประนอมยอมความของศาล ให้มีคำพิพากษาตามยอมที่หน้าที่ศาลรับรอง

  • ถ้าวางตามสัญญาเช่าให้มีสัญญาเช่า พร้อมถ่ายสำเนาสัญญาเช่าและรับรองสำเนาถูกต้อง

  • ถ้าวางตามสัญญาขายฝากให้มีสัญญาขายฝาก พร้อมถ่ายสำเนาสัญญาชายฝากและรับรองสำเนาถูกต้อง

  • ถ้าวางตามสัญญาเช่าซื้อให้มีสัญญาเช่าซื้อ  พร้อมถ่ายสำเนาสัญญาเช่าซื้อและรับรองสำเนาถูกต้อง

  • ถ้าวางตามสัญญาจำนอง(ไถ่ถอน)ให้มีสัญญาจำนอง พร้อมถ่ายสำเนาสัญญาจำนองและรับรองสำเนาถูกต้อง
7.เงินประกันค่าใช้จ่าย (ขั้นต่ำ) จำนวน 300 บาท
 
8.ผู้วางทรัพย์ หรือผู้มอบอำนาจ ต้องมาให้เจ้าพนักงานสอบสวนถึงที่มาแห่งมูลหนี้
 
9.ผู้วางทรัพย์ต้องแจ้งการวางทรัพย์ให้เจ้าหนี้ทราบโดยพลัน จึงจะมีผลสมบรูณ์ว่าเป็นการวางทรัพย์โดยชอบด้วยกฏหมายยกเว้น กรณีขายฝากตามประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ตามมาตรา 492
 
วิธีปฏิบัติของเจ้าหนี้ผู้ประสงค์จะรับทรัพย์ที่วาง
 
1.เขียนคำร้องขอรับทรัพย์หรือเงินตามแบบ ว.3
 
2.แสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือหลักฐานอื่นใดที่ราชการออกให้(มีรูปถ่าย)
 
3.กรณีมอบอำนาจ ยื่นใบมอบอำนาจตามแบบ ว.4 ติดอากรตามที่ กฏหมายกำหนด พร้อมบัตรประจำตัวประชาชนหรือหลักฐานอื่นที่ราชการออกไห้ มีรูปถ่ายทั้งของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจแสดงต่อเจ้าพนักงาน
 
4.กรณีเป็นนิติบุคคลให้นำหนังสือรับรองการจดทะเบียนซึ่งนายทะเบียนรับรองไม่เกิน 1เดือนมาแสดงด้วย
 
5.กรณีวางทรัพย์โดยมีเงื่อนไขให้เจ้าหนี้แสดงหลักฐานต่อเจ้าพนักงานว่าได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขแล้ว
 
ผลของการวางทรัพย์
 
1.ทำให้ลูกหนี้หลุดพ้นจากหนี้ที่ต้องชำระ ไม่ตกเป็นผู้ผิอดนัดและไม่ต้องเสียดอกเบี้ยให้แก่เจ้าหนี้หลังจากวันที่วางทรัพย์
 
2.เจ้าหน้าที่มีสิทธิมารับทรัพย์ที่วางภายใน 10 ปี นับแต่ได้รับคำบอกกล่าวการวางทรัพย์ หากเจ้าหนี้ไม่มารับสิทธิของเจ้าหนี้เหนือทรัพย์ที่วางเป็นอันระงับไป
 
การถอนหรือขอรับทรัพย์ที่วาง
 
ผู้วางทรัพย์อาจถอนหรือขอรับทรัพย์ที่วางคืนได้ดว้นแต่ กรณีดังต่อไปนี้
 
1.ผู้วางทรัพย์ได้แสดงเจตนาสละสิทธิ์ที่จะถอนไว้
 
2.เจ้าหนี้ได้แจ้งต่อสำนักงานวางทรัพย์ว่าจะรับทรัพย์ที่วางนั้นแล้ว
 
3.การวางทรัพย์ตามคำสั่งศาล
 
4.ผู้วางทรัพย์อยู่ระหว่างถูกดำเนินคดีล้มละลาย
 
5.หากบุคคลใดวางทรัพย์ชำระหนี้แทนลูกหนี้บุคคลนั้นจะถอนการวางทรัพย์ได้ต่อเมื่อลูกหนี้ยินยอมเท่านั้น
 
รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อกรมบังคับคดี โทร 0 - 2881 - 4999 (อัตโนมัติ 20 คู่สาย) หรือ โทรสายด่วนกรมบังคับคดี โทร.1111 ต่อ 79
 
หรือเข้าไปเยี่ยมชม เว็บไซต์กรมบังคับคดีคลิก
 
ที่มา: กรมบังคับคดีกระทรวงยุติธรรม
 
 บ้านณัฐ99 บริการให้คำปรึกษาเรื่องเงินด่วน จำนอง จำนำ ขายฝาก บ้าน ที่ดิน คอนโดฯ อสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท โทร.092-897-4546  Line.baannut99

 

 


 

หน่วยงานต่างๆ

กรมที่ดิน

กรมการปกครอง

กรมธนารักษ์

กรมโยธาธิการผังเมือง

กรมสรรพากร

กรมบังคับคดี

กรมการขนส่ง

กรมบัญชีกลาง

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

กรมอุตุนิยมวิทยา

สภาทนายความ

สถาบันคุ้มครองเงินฝาก

เว็บน่าสนใจ

หนังสือพิมพ์ออนไลน์

ค้นหาเบอร์โทรศัพท์

สถาบันการศึกษา

การเคหะแห่งชาติ

การไฟฟ้านครหลวง

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

การประปานครหลวง

การประปาส่วนภูมิภาค

การท่องเที่ยว(ททท.)

สนง.ประกันสังคม

Link

 


     
Copyright 2019 by baannut.com จำนอง ขายฝาก จำนองบ้าน รับจำนองรับขายฝากบ้าน ขายฝากที่ดิน รับซื้อบ้าน รับซื้อที่ดิน รับไถ่ถอนบ้าน รับจำนองบ้านที่ดิน จำนองขายฝาก รับเงินสดทันทีใน1วัน ผ่านนายทุนโดยตรง ยินดีให้คำปรึกษาฟรี Line.baannut99 โทร.065-924-2464 คุณณัฐ

.

บริการรับขายฝาก จำนองบ้าน จำนองที่ดิน รับจำนองรับขายฝากบ้าน ขายฝากที่ดิน รับซื้อบ้าน รับซื้อที่ดิน รับไถ่ถอนบ้าน รับจำนองบ้านที่ดิน จำนองขายฝาก รับซื้อฝาก รับจัดสินเชื่อบ้าน รับปรึกษาเรื่องกู้ซื้อบ้าน ยินดีให้คำปรึกษาฟรี โทร.092-897-4546