รับจำนอง ขายฝาก ไถ่ถอน บ้าน ที่ดิน คอนโดฯ อาคารพาณิชย์ รับเงินในวันเดียวจบ ยินดีให้คำปรึกษาฟรี T.065-924-2464                                                                                                                                                                                                                                                   


*ขายฝาก กับ ฝากขาย*

-คนละความหมายกัน-

 

ฝากขาย คือ การที่เรานำทรัพย์สิน สิ่งของ หรือสินค้า ของเรา ไปฝากผู้อื่นให้ช่วยขายให้ ซึ่งอาจจะมีข้อตกลง แบ่งผลกำไรกันอย่างไรก็ได้ แล้วแต่ข้อตกลงของทั้งผู้ฝากขาย   และ  ผู้รับฝากขาย เช่นการนำบ้านมือสอง  ไปฝากไว้กับนายหน้าขายบ้านมือสอง   เมื่อเขาขายได้ เราซึ่งเป็นผู้ฝากขายจึงจะได้เงินจากการขายบ้าน โดยที่นายหน้าขายบ้านก็จะขอเงินค่านายหน้าจากเจ้าของบ้าน ไว้ในอัตราตามที่ได้ตกลงไว้กับเจ้าของบ้านผู้ฝากขาย  เป็นต้น

 

 

ขายฝาก คือ       สัญญาซื้อขายซึ่งกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินตกไปยังผู้ซื้อ โดยมีข้อตกลงกันว่าผู้ขายอาจไถ่ทรัพย์นั้นคืนได้ (... มาตรา ๔๙๑) ในกรณีที่มีการไถ่ทรัพย์สินซึ่งขายฝาก     ภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา   หรือ  ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด หรือผู้ไถ่ได้วางทรัพย์อันเป็นสินไถ่ต่อสำนักงานวางทรัพย์ภายในกำหนดเวลาไถ่โดยสละสิทธิถอนทรัพย์ที่ได้วางไว้  ให้ทรัพย์สินซึ่งขายฝากตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ไถ่ตั้งแต่ เวลาที่ผู้ไถ่ได้ชำระสินไถ่ หรือวางทรัพย์อันเป็นสินไถ่ แล้วแต่กรณี(... มาตรา๔๙๒)

 

 ตัวอย่างการขายฝาก  เช่น นายขุนทอง นำที่ดินไปขายฝากไว้กับนายนกเอี้ยง โดยกำหนดเวลาไถ่คืนไว้ ๑ ปี นับแต่เวลาที่ นายขุนทอง จดทะเบียนขายฝากที่ดินของตนให้แก่ นาย ข.นั้น กรรมสิทธิ์ในที่ดินนั้นโอน ไปยังนายนกเอี้ยง แล้ว เพียงแต่นาย ขุนทอง ยังคงมีสิทธิ์ไถ่ทรัพย์คือที่ดินนั้นคืนจาก นายนกเอี้ยง ภายในกำหนด เวลา ๑ ปี เท่านั้น     ถ้านายขุนทอง สามมารถที่จะนำเงินอันเป็นสินไถ่มาชำระ ให้แก่นาย นกเอี้ยง ได้ ภายใน กำหนดเวลา ๑ ปี กรรมสิทธิ์ในที่ดินย่อมตกกลับมายังนายขุนทอง ผู้ไถ่ทรัพย์ที่ขายฝาก  แต่ถ้านายขุนทอง   ไม่สามารถที่จะนำเงินอันเป็นสินไถ่มาชำระ ให้แก่นายนกเอี้ยงได้  ภายในกำหนดเวลา ๑ ปี กรรมสิทธิ์  ในที่ดินก็ยังเป็นนายนกเอี้ยง อยู่ เช่นเดิม    โดยนายนกเอี้ยงไม่จำต้องไปดำเนินการทางทะเบียนอย่างใดอีก และ   เมื่อพ้นกำหนดเวลาไถ่ทรัพย์คืนที่ได้ตกลงกันไว้ (ตามตัวอย่างนี้คือ ๑ ปี) แล้ว   นายขุนทอง  ก็หมดสิทธิ์ที่จะไถ่ทรัพย์คืนจากนายนกเอี้ยง  นอกจากจะขอซื้อทรัพย์สินนั้นคืน พร้อมสินไถ่ กับนายนกเอี้ยง ”

 

 

                                                                          

 


 

หน่วยงานต่างๆ

กรมที่ดิน

กรมการปกครอง

กรมธนารักษ์

กรมโยธาธิการผังเมือง

กรมสรรพากร

กรมบังคับคดี

กรมการขนส่ง

กรมบัญชีกลาง

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

กรมอุตุนิยมวิทยา

สภาทนายความ

สถาบันคุ้มครองเงินฝาก

เว็บน่าสนใจ

หนังสือพิมพ์ออนไลน์

ค้นหาเบอร์โทรศัพท์

สถาบันการศึกษา

การเคหะแห่งชาติ

การไฟฟ้านครหลวง

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

การประปานครหลวง

การประปาส่วนภูมิภาค

การท่องเที่ยว(ททท.)

สนง.ประกันสังคม

Link

 


     
Copyright 2019 by baannut.com จำนอง ขายฝาก จำนองบ้าน รับจำนองรับขายฝากบ้าน ขายฝากที่ดิน รับซื้อบ้าน รับซื้อที่ดิน รับไถ่ถอนบ้าน รับจำนองบ้านที่ดิน จำนองขายฝาก รับเงินสดทันทีใน1วัน ผ่านนายทุนโดยตรง ยินดีให้คำปรึกษาฟรี Line.baannut99 โทร.065-924-2464 คุณณัฐ

.

บริการรับขายฝาก จำนองบ้าน จำนองที่ดิน รับจำนองรับขายฝากบ้าน ขายฝากที่ดิน รับซื้อบ้าน รับซื้อที่ดิน รับไถ่ถอนบ้าน รับจำนองบ้านที่ดิน จำนองขายฝาก รับซื้อฝาก รับจัดสินเชื่อบ้าน รับปรึกษาเรื่องกู้ซื้อบ้าน ยินดีให้คำปรึกษาฟรี โทร.092-897-4546